ï»? title_temp 【资讯】间硝基乙苯消防措施 间硝基乙苯混酸的配制 - 阜宁县安勤化学有限公å?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST01021/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01021/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://btwhere.com/">ÈÕ±¾Èý¼¶¶¯ÂþͼƬ</a></h1> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 阜宁县安勤化学有限公司为您免费提ä¾?a href="/">间硝基苯乙酮</a>ã€?a href="/supply/">间硝基乙苯厂å®?/a>ã€?a href="/news/">工业对硝基苯甲酸 </a>等相关信息发布和资讯,敬请关注! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" rel="nofollow" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow" >XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://btwhere.com','【资讯】间硝基乙苯消防措施 间硝基乙苯混酸的配制 - 阜宁县安勤化学有限公å?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="top"> <tr> <td class="logo"> <img src="/uploads/logo/20140412020230.png" alt="阜宁县安勤化学有限公å? /> </td> <td class="topnav"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST01021/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </td> </tr> </table> <div class="menu"> <div class="menu_l"> <dd class="none"><a href="/" rel="nofollow"><span>首页</span></a></dd> <dd><a href="/about/" rel="nofollow" ><span>关于我们</span></a></dd><dd><a href="/download/" rel="nofollow" ><span>资质荣誉</span></a></dd> <dd><a href="/news/" rel="nofollow" ><span>公司动æ€?/span></a></dd> <dd><a href="/supply/" rel="nofollow" ><span>产品展示</span></a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow" ><span>营销网络</span></a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow" ><span>在线留言</span></a></dd> <dd><a href="/contact/" rel="nofollow" ><span>联系我们</span></a></dd> </div> </div> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://Recruitment.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1002" height="330"> <param name="movie" value="/template/NEST01021/images/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent"/> <embed src="/template/NEST01021/images/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1002" height="330" wmode="transparent"></embed> </object> </div> <div id="main"> <div id="left"> <div class="title"><h2> <div class="place"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> 新闻详细</h2></div> <div class="container"> <div class="content"> <h3>【资讯】间硝基乙苯消防措施 间硝基乙苯混酸的配制</h3> <h6>发布时间ï¼?016-05-31</h6> <div class="detail" id="zoom" style="width:664px; overflow:hidden;"><p><p style="text-indent:2em;"> 很多人对于专用特æ®?b><a href="http://btwhere.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">间硝基苯乙酮</a></b>的了解非常有限,但今天我们先把这个以å?b><a href="http://btwhere.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">间硝基乙è‹?/a></b>、专用特æ®?a href="http://btwhere.com/jxjbyd/" target="_blank">间硝基苯乙酮</a>、苏å·?无锡,常州,南京等诸如此类的问题都放下,来看çœ?间硝基乙苯消防措æ–?间硝基乙苯混酸的配制",希望您能有更多的了è§?</p><p style="text-align:center;"><img alt="【资讯】间硝基乙苯消防措施 间硝基乙苯混酸的配制" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15471/20140417090839.jpg?path=btwhere.com/uploads/cp/20140417090839.jpg" /></p><p style="text-indent:2em;">部分:化学品名称</p><p style="text-indent:2em;">中文名称ï¼?-硝基乙苯 英文名称ï¼?-nitroethylbenzene</p><p style="text-indent:2em;">CAS No.:612-22-6 危规å?61676</p><p style="text-indent:2em;">分子式:C8H9NO2 分子量:151.17</p><p style="text-indent:2em;">生产企业:阜宁县安勤化学有限公å? 电话::0515-87424808 </p><p style="text-indent:2em;"> 传真:0515-87423968 </p><p style="text-indent:2em;">地址:江苏省阜宁县澳洋工业园鼎蓝路10å? 邮编:224400 </p><p style="text-indent:2em;">电子邮件:XJW200368@163.com</p><p style="text-indent:2em;">生产企业应急电è¯?0515-87423968 </p><p style="text-indent:2em;">第二部分:成åˆ?组成信息</p><p style="text-indent:2em;">商品名称:邻硝基乙è‹? 有害物成åˆ?2-硝基乙苯 含量â‰?9.5% </p><p style="text-indent:2em;">CAS No.:612-22-6 接触限值:5㎎/m3</p><p style="text-indent:2em;">第三部分:危险性概è¿?/p><p style="text-indent:2em;">健康危害:吸入或经皮肤吸收本品可引起中毒。能引起高铁血红蛋白血症,贫血。(接触者在一周后出现血尿,不出现紫绀,有轻度贫血,停止接触容易恢复。)</p><p style="text-indent:2em;">环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染ã€?/p><p style="text-indent:2em;">燃爆危险:本品可燃,有毒ã€?/p><p style="text-indent:2em;">第四部分:急救措施</p><p style="text-indent:2em;">皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医ã€?/p><p style="text-indent:2em;">眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医ã€?/p><p style="text-indent:2em;">吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医ã€?/p><p style="text-indent:2em;">食入:饮足量温水,催吐。就医。(严重的,洗胃后服用活性炭,再给以导泻。)</p><p style="text-indent:2em;">第五部分:消防措æ–?/p><p style="text-indent:2em;">危险特性:遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应ã€?/p><p style="text-indent:2em;">燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮ã€?/p><p style="text-indent:2em;">灭火方法:采用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土灭火ã€?/p><p style="text-indent:2em;">第六部分:泄漏应急处ç?/p><p style="text-indent:2em;">应急处理:迅速撤离可能受泄漏污染区人员至安全区域,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内硝基,间硝基乙苯消防措施回收或运至废物处理场所处置ã€?/p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#0020FF;">您可能会喜欢ï¼?a href="http://btwhere.com/news/20.html">苏州间硝基苯乙酮供应å•?/a></span> </p><p style="text-indent:2em;">中文名:间硝基乙è‹? 国标编号ï¼?1676</p><p style="text-indent:2em;">英文名称ï¼?-nitroethylbenzene 别名ï¼?-硝基乙苯 </p><p style="text-indent:2em;">分子式:C8H9NO2;CH3CH2C6H4NO2 分子量:151.17</p><p style="text-indent:2em;">外观与性状:无色油状液ä½? 蒸汽压:3.06kPa/135â„?/p><p style="text-indent:2em;">闪点ï¼?12â„? ç†?ç‚?-32â„?/p><p style="text-indent:2em;">沸点ï¼?45ï½?46â„? 溶解性:不溶于水,溶于醇、醚等多数有机溶å‰?/p><p style="text-indent:2em;">密度:相对密åº?æ°?1)1.12 稳定性:稳定</p><p style="text-indent:2em;">危险标记ï¼?4(有毒å“? 主要用途:用于有机合成</p><p style="text-indent:2em;">间硝基乙苯工艺原ç?/p><p style="text-indent:2em;">产物有:邻位、对位和间位硝基乙苯,二硝基乙苯</p><p style="text-indent:2em;">间硝基乙苯注意事项:</p><p style="text-indent:2em;">?硝酸用量不宜过多,硫酸的脱水值(DVS)不能过高,控制åœ?.56ã€?/p><p style="text-indent:2em;">?DVS是混酸中的硝酸完全硝化生成水后,废硫酸中硫酸和水的计算质量比ã€?/p><p style="text-indent:2em;">?需要良好的搅拌及冷却设å¤?/p><p style="text-indent:2em;">间硝基乙苯工艺过ç¨?/p><p style="text-indent:2em;">配料比:乙苯:硝酸:硫酸:水= 1ï¼?.618ï¼?.219ï¼?.108</p><p style="text-indent:2em;">间硝基乙苯混酸的配制</p><p style="text-indent:2em;">?注意加料顺序、控制温度、酸配比</p><p style="text-indent:2em;">间硝基乙苯反åº?/p><p style="text-indent:2em;">?硝化罐——旋浆式搅拌</p><p style="text-indent:2em;">?先加乙苯,后滴加混酸ã€?/p><p style="text-indent:2em;">?控制温度</p><p style="text-indent:2em;">?反应1h</p><p style="text-indent:2em;">间硝基乙苯后处理</p><p style="text-indent:2em;">?分层</p><p style="text-indent:2em;">?水洗残留酸,碱洗酚类、水洗残留碱</p><p style="text-indent:2em;">?蒸馏 减压正出乙苯和水</p><p style="text-indent:2em;">?分馏 减压分馏——顶部馏出邻硝基乙苯 塔底的高沸物再减压精馏得对硝基乙è‹?/p><p style="text-indent:2em;"> 通过本文的介绍,相信大家对于“间硝基乙苯消防措施 间硝基乙苯混酸的配制”有了一定的了解,如果想了解<span><a href="http://btwhere.com/supply/6.html">间硝基乙è‹?/a></span>、专用特殊间硝基苯乙酮等其他相关的知识,请跟我们联系ï¼?</p> <p> <span>本文关键词:</span><span>硝基 乙苯 接触 部分 泄漏</span> </p></p> <p><div>上一æ?<a href="117.html">【盘点】对硝基苯乙酮解è¯?邻硝基苯乙酮原料</a></div> <div>下一æ?<a href="110.html">【优选】间硝基乙苯反应条件及影响因ç´?间硝基乙苯接触控åˆ?个体防护</a></div> </p></div> </div> <div class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%e4%b9%99%e8%8b%af'>乙苯</a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%a1%9d%e5%9f%ba'>硝基</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%8e%a5%e8%a7%a6'>接触</a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%83%a8%e5%88%86'>部分</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%b3%84%e6%bc%8f'>泄漏</a>,</div> <div class="title2"><h2>相关信息</h2></div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/316.html">间硝基乙苯如何正确应用?【安勤化学知识帖ã€?/a></li> <li><a href="/news/315.html">对硝基苯甲酸的生产方法是什么?用途有哪些ï¼?/a></li> <li><a href="/news/314.html">间硝基苯乙酮的生产方法以及注意事项有哪些ï¼?/a></li> <li><a href="/news/313.html">你知道“对硝基苯甲酸”生产方法是什么吗?一起看看!</a></li> </ul> </div> <div class="title2"><h2>相关产品</h2></div> <div class="prob_list"> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/19.html" target=""><img alt="工业对硝基苯甲酸" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15471/202011111640452531547124208.jpg?path=btwhere.com/uploads/cp/202011111640452531547124208.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/19.html" target="">工业对硝基苯甲酸</a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/18.html" target=""><img alt="对硝基苯甲酸批发" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15471/202011111640028941547129940.jpg?path=btwhere.com/uploads/cp/202011111640028941547129940.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/18.html" target="">对硝基苯甲酸批发</a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/17.html" target=""><img alt="对硝基苯甲酸结构" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15471/202011111639325501547177304.jpg?path=btwhere.com/uploads/cp/202011111639325501547177304.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/17.html" target="">对硝基苯甲酸结构</a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/16.html" target=""><img alt="对硝基苯甲酸价格" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15471/202011111639008001547176969.jpg?path=btwhere.com/uploads/cp/202011111639008001547176969.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/16.html" target="">对硝基苯甲酸价格</a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/15.html" target=""><img alt="对硝基苯甲酸加工åŽ? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15471/202011111638117381547156200.jpg?path=btwhere.com/uploads/cp/202011111638117381547156200.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/15.html" target="">对硝基苯甲酸加工åŽ?/a></span></div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="title1"><h2>新闻类别</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="submenu"> <dl> </dl> </div> </div> </div> <div class="title1"><h2>产品目录</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/csn/">醋酸é’?/a></dt> <dt><a href="/dxjbjs/">对硝基苯甲酸</a></dt> <dt><a href="/jxjbyd/">间硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/lxjbyd/">邻硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/dxjbyd/">对硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/dxjyb/">对硝基乙è‹?/a></dt> <dt><a href="/jxjyb/">间硝基乙è‹?/a></dt> <dt><a href="/lxjyb/">邻硝基乙è‹?/a></dt> </dl> </div> </div> </div> <div class="title1"><h2>联系我们</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="contact"> <p> <p>联系人:徐杰æ­?/p> <p>手机ï¼?3338933050</p> <p>电话ï¼?515-87423968</p> <p>传真ï¼?515-87423968</p> <p>邮箱ï¼?a href="mailto:xjw200368@163.com" rel="nofollow">xjw200368@163.com</a></p> <p>网址:www.btwhere.com</p> <p>地址:江苏盐城阜宁澳洋工业园鼎蓝è·?0å?/p> </p></div> </div> </div> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow" >企业介绍</a> | <a href="/news/" rel="nofollow" >二丙基三胺新闻资è®?/a> | <a href="/supply/" rel="nofollow" >间硝基乙苯产品介ç»?/a> | <a href="/contact/" rel="nofollow" >厂家联系方式</a> | <a href="/3g/" rel="nofollow"target="_blank">手机网站</a> <div class="cnzz"></div> Powered by </div> <div class="copyright"><div> Copyright btwhere.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 阜宁县安勤化学有限公å? 对硝基苯甲酸哪家好?供应订做多少钱?间硝基乙苯价格怎么样?安勤公司以批发价格大量现货提供间硝基乙苯、间硝基苯乙酮价格、对硝基苯甲酸加工、间硝基苯乙酮销售等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制! <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> <div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div></div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>